Eksamen

På STX skal du oftest til 9 eksaminer. Én af dem er studieretningsprojektet, en skriftlig opgave, som du skriver i foråret i 3g, den skal du senere forsvare ved en mundtlig prøve. De andre kender du ikke på forhånd, da de udtrækkes af ministeriet. Dog ligger det fast, at
  •  Mindst 3 af de resterende 7 prøver er skriftlige, 3 er mundtlige
  • du skal til mindst én prøve i alle A-niveau undtagen historie – enten skriftligt eller mundtligt eller begge dele.
Hvis du har 5 A-niveaufag (i stedet for 4), får du en ekstra prøve og skal i alt til 10 eksaminer. Har du 6 A-niveaufag, skal du til 11 eksaminer.
 
Hvis du har været til prøver i et fag og senere løfter det til et højere niveau, tæller karakteren på det laveste niveau ikke med.
 
De fleste af dine prøver ligger som regel efter 3g. Der er også prøver efter 1g eller 2g. Når 2g er afsluttet, skal du have været til mindst to prøver. I 1g og 2g skal du desuden til en række årsprøver, så du kan øve dig i at gå til eksamen.
 
Vores eksamensregler følger ministeriets eksamensbekendtgørelse. Kravene til prøver i de enkelte fag kan du læse om i ministerets læreplaner for fagene.

Adgang til eksamen

Det er en betingelse for adgang til eksamen, at du har opfyldt de formelle krav til opgaver, projekter, synopser mv., som skal bruges til eksaminationen.

Sygdom m.m.

Hvis du er forhindret i at gennemføre en prøve på grund af dokumenteret sygdom eller anden uforskyldt grund, får du mulighed for at aflægge prøven snarest muligt, enten i dagene efter den planlagte eksamen, eller til sygeeksamen i august. 

Hvis du bliver syg under studieretningsprojektet eller lignende, kan afleveringsfristen i nogle tilfælde forlænges.

Hjælpemidler

Det varierer fra eksamen til eksamen, hvilke hjælpemidler du må anvende. Skolen og faglæreren orienterer om dette. Typisk er al form for kommunikation med omverdenen forbudt, undtagen ved forberedelse i et eller flere døgn.

Afvikling af prøve

En prøve er begyndt, når uddelingen af opgaverne er begyndt, eller når du er blevet gjort bekendt med prøvespørgsmålet, opgaven, opgavetitlen, forberedelsesmaterialet eller lignende.

Prøven afvikles inden for den tid, der er fastsat i læreplanen. Hvis der er forberedelsestid, indgår udlevering af opgave og materiale også i denne tid. I eksaminationstiden ved en prøve med mundtlig besvarelse, skal der også være tid til votering og karakterfastsættelse.

At komme for sent eller udeblive

Hvis du udebliver fra eller kommer for sent til en prøve, har du ikke krav på at aflægge prøven. 
Hvis det anses for udelukket, at en eksaminand, der kommer for sent til en skriftlig prøve, kan have modtaget nogen oplysning om opgaven, og hvis rektor skønner, at forsinkelsen er rimeligt begrundet og af kortere varighed, kan eksaminanden få lov til at deltage i prøven. Prøvetiden forlænges normalt ikke. Hvis rektor skønner, at udeblivelsen eller forsinkelsen er rimeligt begrundet, kan eksaminanden få tilbud om at aflægge prøve på et senere tidspunkt.

Særlige prøvevilkår

For elever med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse eller andre tilsvarende specifikke vanskeligheder er det muligt at få forlænget forberedelses- eller eksaminationstid eller få anden ændring af prøvevilkårene, når dette er nødvendigt for at ligestille disse eksaminander med andre i prøvesituationen. Det er en forudsætning, at der med tilbuddet ikke sker en ændring af prøvens niveau. Dette vurderes i hvert enkelt tilfælde af læsevejlederen eller evt. studievejlederne.

Snyd

En eksaminand, der under en prøve skaffer sig eller giver en anden eksaminand uretmæssig hjælp til besvarelse af en opgave eller benytter ikke-tilladte hjælpemidler, bortvises af institutionen fra den pågældende prøve.

Hvis der under eller efter en prøve opstår formodning om, at en eksaminand uretmæssigt har skaffet sig eller ydet hjælp, har udgivet en andens arbejde for sit eget eller har anvendt eget tidligere bedømt arbejde uden henvisning hertil, indberettes dette til gymnasiet. Bliver formodningen bekræftet, og handlingen har fået eller ville kunne få betydning for bedømmelsen, skal gymnasiet bortvise eksaminanden fra den pågældende prøve.

En eksaminand, der under prøveforløbet overtræder eksamensreglerne, kan bortvises fra prøven.

Bortvisning fra en prøve medfører, at eventuelle karakterer bortfalder. Eksaminanden kan herefter aflægge prøve på ny. En sådan prøve afholdes inden for et år, typisk i den efterfølgende termin maj-juni.

Klageprocedure og klagefrister

Eksaminanden (eller ved eksaminander under 18 år: eksaminandens værge) kan indgive en individuel klage over en prøve til rektor. Dette skal ske skriftligt og senest 14 dage efter offentliggørelsen af prøvebedømmelsen.
Klagen kan omhandle eksaminationsgrundlaget, prøveforløbet eller bedømmelsen.