Visioner og værdier

Vores vision er at være en pædagogisk innovativ skole, der gør det attraktivt for unge i vores nærområde at tage en ungdomsuddannelse, og som også er et attraktivt sted at arbejde. 

Vi vil være en skole præget af pædagogisk udvikling, mangfoldighed, medejerskab, dialog, arbejdsglæde og engagement. Vi prioriterer enkle og effektive løsninger, og vi inspirerer vores elever til at være aktive i deres læringsproces gennem samarbejde og engagement. 

Læs mere nedenfor om vores strategi for 2015-2018.

 

Det vil vi satse på i de kommende år

Undervisningen

Tønder Gymnasium klarer sig godt i forhold til at løfte eleverne fagligt, men vi vil fortsat have fokus på løfteevnen og blive endnu bedre!

Vi vil styrke samarbejdet i studieretningerne, både mellem studieretningsfagene og mellem de øvrige fag.

Teamet skal udvikle deres arbejde med at understøtte en sund læringskultur, der imødekommer behovene hos forskellige elever, lige fra den den særligt talentfulde til den frafaldstruede elev.

Samarbejdet i faggrupper

Vi ønsker at styrke samarbejdet i faggrupperne om elevernes it-kompetencer, øget fokus på læringsstrategier, anvendelsesorientering og om at integrere innovation i undervisningen m.m.

Internationalisering

Vi vil fastholde vores lange tradition for internationalisering ved at udbygge skolens netværk af udvekslingsskoler, ved at samarbejde med tyske gymnasier, ved at bevidstgøre vores elever om erhvervs- og uddannelsesmuligheder på begge sider af grænsen og ved at udvikle elevernes sprogkundskaber i tysk, bl.a. ved at tilbyde en prøve, der kan føre til Deutsches Sprachdiplom.

Attraktive bygninger

Skolens lokaler skal til enhver tid modsvare de krav, der stilles til moderne undervisning. I de seneste år er stort set alle skolens bygninger blevet renoverede, og skolen fremstår velholdt og moderne. Vi vil sørge for, at skolen fortsat vedligeholdes, og at der tænkes langsigtet. I forbindelse med om- og tilbygninger skal der indtænkes energibesparelser.

Et godt forhold til omgivelserne

Tønder Gymnasium har gennem mange år været en synlig medspiller i lokalsamfundet. Vi vil fastholde og styrke denne rolle ved at lade foreninger og klubber låne vores lokaler på favorable vilkår, synliggøre vores aktiviteter og tilbud i medierne, samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner gennem Uddannelsesforum, samarbejde med Tønder Kommune og ved at samarbejde med lokale virksomheder.

Et godt arbejdsmiljø

Vores undersøgelser af arbejdsmiljøet blandt personale og elever viser, at der er generel tilfredshed og tryghed på skolen. Ledelsen vil sikre, at arbejdsmiljøet fortsat er godt, og at der er fokus på åbenhed, medindflydelse og tryghed. At elever og medarbejdere fortsat skal have indflydelse på deres arbejdssituation og tages med på råd, og at der skal være klare rammer for personalets arbejde med en høj grad af frihed og udfoldelsesmuligheder.