Visioner og værdier

Vores vision er et gymnasium, hvor man bliver fagligt dygtig, hvor man kan blomstre og udfolde sit potentiale, hvor man kan udvide sine perspektiver på verden, og hvor man gradvist finder fodfæste som selvstændigt menneske.
Et mangfoldigt gymnasium med engagerede lærere, der fastholder og udvikler den gode undervisning, og som udfordrer og rækker hånden ud til mange forskellige elevtyper. Gennem samarbejde mellem elever, lærere, personale, ledelse og bestyrelse fastholder og udvikler vi en skole, der udfordrer og støtter den faglige og personlige udvikling blandt en sammensat elevgruppe, og hvor elevernes og personalets trivsel er i højsædet. Vi er et gymnasium, der blander sig i sine omgivelser og bidrager til dem. 

Læs mere nedenfor om vores strategi for 2018-2021.

 

Det vil vi satse på i de kommende år

Vores ståsted

På Tønder Gymnasium bliver man fagligt dygtig og klar til en videregående uddannelse. Vi har et rigtig godt læringsmiljø og arbejdsmiljø, og vi har flotte bygninger og stærke traditioner. Vores undervisning er af høj kvalitet, og vi har et stort engagement i elevernes læring. Vi har dygtige lærere, der er ambitiøse på elevernes vegne, og som inspirerer og støtter eleverne i deres faglige udvikling, i deres selvstændiggørelse og i deres dannelse som mennesker. Som elev på hos os bliver man fagligt og menneskeligt klædt på til fremtidens mange muligheder, udfordringer og valg.    

Vores elever har forskellig baggrund og interesser og kommer fra et stort geografisk område. Vi har elever fra det tyske og danske mindretal nord og syd for grænsen, som beriger vores skole sprogligt og kulturelt. Vi udvikler løbende undervisningen i samarbejde med eleverne, så den målrettes til nye årgange af elever og imødekommer forskellige elevtyper.    

Vi er ambitiøse med trivslen blandt elever og personale. Vi er ofte i dialog med eleverne om, hvordan vi sikrer et trygt og inspirerende læringsmiljø, ligesom ledelsen ofte drøfter et godt arbejdsmiljø med personalet.    

Tønder Gymnasium ligger i en del af Sønderjylland, som er stærk, når det gælder lokalt og grænseoverskridende samarbejde, iværksætteri, kultur, historie, og natur, men som er udfordret, når det gælder bosætning. Vi er i tæt dialog med virksomheder, organisationer, myndigheder og andre uddannelsesinstitutioner. Vi lader os berige af områdets særlige muligheder, ligesom vi bidrager til omgivelserne, blandt andet ved at være områdets førende uddannelsesinstitution inden for naturvidenskab og fremmedsprog.

I de seneste år har vi ligesom resten af uddannelsessektoren været underlagt besparelser, der sandsynligvis også vil præge tiden fremover. Gennem dialog mellem bestyrelse, ledelse, personale og elever arbejder vi på, at skolen på trods af besparelser fortsat har et rigtig godt lærings- og arbejdsmiljø.

Det gode læringsmiljø

Tønder Gymnasium har en unik samarbejdskultur blandt lærerne, præget af stor gejst og kreativitet i forhold til at få og realisere nye faglige og pædagogiske idéer. Blandt andet har faggrupperne i naturvidenskabeligt grundforløb og almen sprogforståelse udviklet spændende og fagligt ambitiøse forløb til den nye gymnasiereform. I de kommende år vil vi satse på at udvikle og understøtte lærersamarbejdet, så lærerne også i en besparelsestid har mulighed for at engagere sig i at lave god undervisning. Gennem lærersamarbejde vil vi blandt andet udvikle og forfine de forskellige elementer i den nye gymnasiereform, så eleverne inspireres, udfordres og støttes i de forskellige fag og på forskellige niveauer. Ligeledes vil vi udvikle de særlige tilbud for talentfulde elever og for de elever, der har brug for særlig støtte. Vi vil blandt andet lave pædagogiske dage, hvor lærerne får mulighed for at lave fælles forløb i faggrupper.     

Vores pædagogiske ståsted er præget af en målsætning om på den ene side at støtte og hjælpe og på den anden side gradvist at selvstændiggøre vores elever. Vi vil i de kommende år udvikle undervisningen, så denne målsætning er endnu mere tydelig, og så der skabes balance mellem trygge rammer og selvstændiggørelse. Begge disse sider af læringsprocessen skal tilgodeses i vores pædagogiske arbejde. Tydeliggørelsen af vores pædagogiske ståsted sker gennem en udbygning af vores trivselsindsatser, så disse indsatser også indeholder beskrivelser af, hvordan vi arbejder med selvstændiggørelse. I processen med at beskrive vores pædagogiske ståsted vil elever, pædagogisk råd, udvalg m.m. blive inddraget.     

Det kulturelle liv på skolen og deltagelsen i de mange elevforeninger har stor betydning for læringsprocessen og inspirerer eleverne til at arbejde kreativt og selvstændigt. Vi vil i de kommende år styrke det kulturelle og organisatoriske liv på skolen ved at satse på teaterforestillinger, musicals og andre kulturelle arrangementer, ligesom vi vil støtte og opfordre eleverne til at tage del i elevorganisationer. 

Gymnasieliv i balance

Vi er ambitiøse i forhold til elevernes trivsel, og vi ønsker i de kommende år at fastholde og udvikle tiltag, der kan understøtte et gymnasieliv i balance. Mange unge føler sig pressede af høje forventninger om at præstere fagligt, ikke mindst i jagten på høje karakterer. Også på det personlige og sociale område har mange unge høje forventninger til sig selv, og en del føler sig pressede af ungdomslivets mange valg og mange sociale arenaer, blandt andet på de sociale medier.    

Vi vil arbejde for, at eleverne gennem undervisningen skal opnå realistiske forventninger til sig selv og få indsigt i, hvad der gør en forskel for den enkelte, når man skal dygtiggøre sig i et fag. Vi ønsker også at skabe større klarhed om, hvad eleverne kan forvente med hensyn til lektier og skriftlige afleveringer. Vi vil desuden understøtte den sociale og personlige trivsel og et studiemiljø præget af rummelighed. Det vil blandt andet ske gennem stor fokus på nye elevers opstart i gymnasiet, hvor vi vil understøtte det sociale miljø i klasserne og arrangere introture. Vi vil fortsat tilgodese elever med særlige behov, bl.a. gennem en høj prioritering af studie-, læse- og matematikvejledningen. Vi vil desuden sætte klare rammer for brug af IT, så læringen bliver optimal. 

Et godt arbejdsmiljø

Vi ønsker fortsat at være en attraktiv arbejdsplads, der kan rekruttere og fastholde dygtige medarbejdere. Vi er ambitiøse med vores arbejdsmiljø og vil i de kommende år gøre et godt arbejdsmiljø endnu bedre gennem løbende dialog mellem personale og ledelse. Dialogen fremmes af såvel formelle møder som af mere uformelle møder og daglige samtaler. Vi ønsker at fremme gennemsigtigheden og inddragelsen i forbindelse med tildeling af arbejdsopgaver, og vi vil udvikle vores personalesamtaler, så målet med de forskellige samtaler er mere tydeligt, og så der er mere rum for anerkendelse og gensidig sparring. Vi ønsker også at gøre personalets indflydelse på skolen mere tydelig, bl.a. gennem en enkel udvalgs- og arbejdsgruppestruktur.    

Gymnasiet er i disse år underlagt besparelser, som får særlig betydning for lærernes arbejdsliv. I de kommende år vil vi sætte fokus på, hvordan lærernes arbejdsbelastning udjævnes bedst muligt, ligesom arbejdsgangene skal være så enkle som muligt.  Det er vigtigt, at man som lærer har et godt overblik over de forskellige opgaver, man skal løse i løbet af et skoleår. Vi vil også understøtte samarbejdet i faggrupperne om, hvordan man som lærer kan håndtere den mindre tid til forberedelse, for eksempel gennem faste halvårlige eller årlige faggruppemøder, hvor gode effektiviseringsstrategier, fælles forløb mv. er på dagsordenen. Desuden vil vi sikre størst mulig tryghed gennem løbende dialog og åbenhed om besparelser og gennem inddragelse i besparelsesprocesserne.      

Samarbejde med omgivelserne

På Tønder Gymnasium lader vi os inspirere af og bidrager til vores omgivelser. For nogle år siden udviklede vi et nyt HF-koncept, det professionsrettede, næsten lektiefrie hf, som er blevet et attraktivt uddannelsestilbud for en stor elevgruppe i området. På samme måde vil vi i de kommende år fastholde og udbygge tiltag, der modsvarer behov og muligheder i omgivelserne, for eksempel ved at samarbejde med Tønders virksomheder, og vi vil understøtte bosætningen ved at give vores elever indsigt i karrieremuligheder i Tønder og Sønderjylland generelt. 

Vi vil fortsat være områdets førende uddannelsesinstitution inden for fremmedsprog og naturvidenskab. Vi vil fortsat være et attraktivt gymnasium for en sammensat elevgruppe og vil afsøge mulighederne for samarbejde med kommunen om indsatser for elever med særlige behov.

Netværk & bestyrelser, hvor rektor deltager

 

Vores arbejde med vision og strategi

Strategi og vision er formuleret på et seminar for personale, elever og bestyrelse i efteråret 2018 og er efterfølgende vedtaget af bestyrelsen i december 2018 og gældende for perioden 2018 til 2021. Strategi og vision vil blive ført ud i livet gennem de mål, der sættes af bestyrelse, ledelse og personale, bl.a. i vores kvalitetsplan. Vi vil løbende følge op på og justere vores arbejde med strategi og vision gennem opfølgning på P-rådsmøder, møder mellem ledelse og øvrigt personale, møder mellem ledelse og elevråd, MUS-samtaler, møder med TR og i bestyrelsen.