Visioner og værdier

Værdigrundlag og udgangspunkt

Eleverne på Tønder Gymnasium kommer fra et stort geografisk område i grænselandet. Skolekulturen er flersproglig og præget af stor åbenhed. Nærvær, høj faglighed og et fremragende engagement blandt skolens ansatte skaber elevernes læring, selvstændiggørelse og dannelse. Godt arbejds- og undervisningsmiljø samt fællesskab og sammenhold har høj prioritet. Vi er stærkt engagerede i vores egn, udnytter dens potentialer og støtter dens udvikling gennem partnerskab og samarbejde. Vi er områdets førende uddannelsesinstitution inden for naturvidenskab, sprog og det kunstneriske område.

De elever, vi er sat i verden for at uddanne og udvikle, står i 20'erne over for både fantastiske og foruroligende fremtidsudsigter. Der findes mange kriser på kloden og klimaforandringer varsler forandringer i livsvilkår. Teknologi, digitalisering og jobmarked er i stor bevægelse, og de unge kender ikke fremtidens arbejdsbetingelser.

Uddannelse af unge må derfor mere end nogensinde have til opgave at skabe et solidt fundament af faglig viden og brede kompetencer, der er nødvendige uanset udviklingen, og gymnasiet skal mere end nogensinde være et støttende og trygt udviklingsrum, som med klare rammer giver den unge en modvægt til usikkerheden og gennem positive forventninger og krav sætter den unge i stand til at uddanne sig, tage del i og præge sit liv og sine omgivelser, tro på at kunne gøre en forskel og leve et godt liv.

Kursen frem mod 2026

I Tønder Gymnasiums 2026-strategi forpligter vi os på denne opgave og lader vores elever på stx og hf uanset deres baggrund og forudsætninger udvikle.

Robusthed & åbenhed

Tønder Gymnasium vil åbne elevers blik for både det fantastiske og foruroligende i verden. Det kræver åbenhed og robusthed at se virkeligheden i øjnene og at have modet til at skabe forandring. Derfor uddanner vi vores elever til både at kunne tage hånd om sig selv, hinanden og samfundet - altid med afsæt i et meningsfuldt, støttende og udfordrende fællesskab på skolen.

Med dette fundament vil vi give elever overblik over mulighederne for videreuddannelse og karriere, samt lyst og mod hertil, og give dem klar bevidsthed om deres læreprocesser og ansvar for selv at erhverve sig viden.

En stx- eller hf-student fra Tønder Gymnasium skal med andre ord forlade skolen med en tro på sig selv og sine muligheder for at præge verden. Studenten har fået en indre, egen stemme, der kan sige du vil – sammen kan vi!

For at lykkes med det, vil vi også fremover være en skole, der

  • fungerer gennem professionelt samarbejde både formelt og uformelt på alle niveauer
  • prioriterer høj faglighed, faglig udvikling og arbejdsglæde hos medarbejderne
  • skaber fornyelse og fremmer, at ansatte og elever har lyst til at eksperimentere

Med skolens eksisterende indsatser in mente kan der for fremtiden tegnes nogle hovedveje. Vejene har Tønder Gymnasiums almene fagrække som fundament og vi forpligter os på at give vores studenter en bred, moderne og opdateret almendannelse.

  • Ekstracurriculære aktiviteter og arbejdsformer der fremmer, at stoffet kommer ud i dine hænder, fællesskabet og verden - du vil - sammen kan vi
  • Digitalisering på en endnu klogere måde - du vil - sammen kan vi benytte, afkode, diskutere, forstå og forholde dig reflekteret til digitalisering, teknologi og kunstig intelligens.
  • Sprog i sammenhæng - du vil - sammen kan vi  læse, skrive og tale mere end dansk og engelsk og se sprogfag i sammenhæng med andre fag
  • Naturvidenskab og karriere – du vil - sammen kan vi forstå, anvende og eksperimentere med matematik og naturvidenskab og se fagene som mulig karrierevej
  • Dannelse i verden – du vil - sammen kan vi skabe forandring og værdi for andre

Hovedvejene fører ind i undervisning og pædagogik og folder sig ud i skolens stærke samarbejde i klasseteams og faggrupper. Skolens øvrige progressionsplaner er farvede heraf. Hovedvejene omsættes til konkrete fokusområder og handleplaner, som fastsættes både i forbindelse med planlægningen af og implementeringen i det eller de efterfølgende skoleår.