Bestyrelsen

Formand
Helle Skaarup

De videregående uddannelser
Professor Klaus Petersen, SDU

Tønder Kommune
Kommunalbestyrelsesmedlem Lisbeth Bang Pedersen

Grundskolerne
Christina Adelhardt

Erhvervsråd
Direktør Karin Holdt, Sydbank

Medarbejderrepræsentanter
Lektor Randi Damstedt
Lektor Michael W. Longerich

Elevrepræsentanter
Severinus Jacobus Scholtens
Jakob Andersen Westensee

Rektor Karl Jørgen Møller
Vicerektor Espen Reedtz (sekretær)

Vedtægter
Referater
Rektors resultatlønskontrakt
Måltal

Måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen

Bestyrelsen
Det er institutionens mål, at bestyrelsen sammensættes således, at den effektivt er i stand til at varetage sine opgaver. I denne sammenhæng overvejes køn i forbindelse med udpegning af kandidater til bestyrelsen, idet udpegnings-
berettigede orienteres om skolens politik på området. Tønder Gymnasium har pr. 21.08. 2014 i overensstemmelse med lov nr. 341 af 22. marts 2013 om indførelse af regler om måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning af det øverste ledelsesorgan og for afrapportering herom, opstillet som måltal for de udpegede bestyrelsesmedlemmer, at hvert køn er repræsenteret med minimum 1/3 af pladserne i bestyrelsen.

Øvrige ledelsesniveauer
På institutionens øvrige ledelsesniveauer tilstræber institutionen i overensstemmelse med politikken at skabe en god og alsidig arbejdsplads, der fremmer kvinder og mænds lige karrieremuligheder. Målet er, at hvert køn er repræsenteret med minimum 1/3 af medlemmerne i ledelsesgruppen samlet set.

Generelt
Ovennævnte målsætninger er ikke faste og ufravigelige kvoter, idet det først og fremmest er afgørende, at institutionens bestyrelsesmedlemmer samt ledere har de fornødne kompetencer.

Afrapportering
Institutionens bestyrelse skal gennemgå måltal og politik en gang om året med henblik på at tilpasse de opstillede måltal og de udarbejdede politikker til institutionens udvikling. Den kønsmæssige sammensætning i bestyrelsen og ledelsen samt de opstillede måltal og politikker indberettes en gang årligt til ministeren for ligestilling og kirke, jf. Bekendtgørelse om måltal i bestyrelser mv. og politik for de øvrige ledelsesniveauer i statslige institutioner og virksomheder for at fremme en ligelig kønsmæssig sammensætning, §4.