Hvad skal du forvente som HF-elev?

Først og fremmest skal du vide, at på TG behandler vi alle hinanden - dvs. skolens elever og ansatte - ordentligt og med respekt. En mere grundig gennemgang af reglerne finder du i vores studie-ordensregler.

Her får du svar på typiske spørgsmål om forberedelse, afleveringer mm.

Lektier & afleveringer

Hvad er forskellen på lektier og afleveringer?

Lektier er det, lærerne giver for til næste time, og som det forventes, at du forbereder derhjemme.
Afleveringer er skriftlige opgaver, som skal afleveres.

Hvad betyder det for mig, at HF er ”næsten lektie-fri”?

På HF er der ingen lektier fra dag til dag til de enkelte lektioner i undervisningen. Det stof, du arbejder med, læses eller gennemgås på forskellig vis i timerne.

Det betyder, at der er langt mindre hjemmearbejde, end man ellers forventes at lave på en ungdomsuddannelse. Til gengæld forventer vi, at du tager ansvar og deltager aktivt i undervisningen.

Hvor meget tid skal jeg bruge på afleveringer i HF?

Loven siger, at du skal arbejde med skriftlige afleveringer og værklæsning selv. Derfor siger vi, at uddannelsen er næsten lektiefri.

På HF skal du forvente gennemsnitligt ca. 2-3 timer skolearbejde pr. uge ud over timerne på skolen. I fag som dansk, engelsk og matematik er der mulighed for at arbejde med skriftlige afleveringer i undervisningstiden, så arbejdet derhjemme kan blive mindre.

Der arbejdes i de forskellige skoleår med større skriftlige opgaver: dansk-historieopgaven (1hf) og større skriftlig opgave (2hf). Arbejdet vil omfatte både undervisningstid og hjemmearbejde. Bemærk at den større skriftlige opgave er en eksamensopgave, som der er afsat en uge til at lave, mens du har fri for anden undervisning. Se skolens årshjul for HF.

Koordinerer lærerne placeringen af afleveringerne?

Skolen arbejder for, at elevernes arbejde med skriftlige afleveringer bliver så jævnt fordelt som muligt. Skoleårets udformning vil dog gøre, at der i nogle perioder vil være flere afleveringer end i andre perioder. Lærerne forsøger i dialog med eleverne at sikre, at det forventede tidsforbrug på afleveringer ikke overskrider 8 timer i en given uge. I den forbindelse er det vigtigt at eleverne gør læreren opmærksom på, hvis der opstår "klumper" af afleveringer.

Den tid der bruges på skriftlige afleveringer på skolen i fx skriftlighedslektioner, regnes i denne forbindelse ikke som hjemmearbejde. 

Hvornår skal lektier være givet?

Som det fremgår, gives der normalt ikke dag-til-dag-lektier for i HF. Men du kan, som nævnt ovenfor, få lektier for i forbindelse med værklæsning og i form af skriftlige afleveringer.

Hvis der er behov for at læse større mængder af materiale, fx romaner i dansk, skal det gives for i god tid, så du har mulighed for at fordele arbejdet over flere dage.

Hvornår kender jeg min arbejdsbelastning for den kommende tid?

Som udgangspunkt vil afleveringer i alle fag, der indebærer hjemmearbejde på mere end tre timer, være stillet mindst to uger i forvejen, så du har mulighed for at planlægge dit skolearbejde.

Kan jeg forvente at få respons på min opgave?

Du vil som elev altid kunne forvente at få respons på dine afleveringer.
Læreren vælger en responsform, som passer til opgaven, læringsformålet og måden, der er arbejdet med opgaven på. Det kan være respons undervejs i skriveprocessen (i forbindelse med skriftlighedslektioner i fx dansk og engelsk); det kan være fokuseret skriftlig eller mundtlig feedback; det kan være gennemgang af opgaver med vejledning individuelt eller på klassen, ligesom det kan være elev-til-elev-feedback (fx i form af forfattersamtaler i dansk). Og der kan tænkes andre responsformer.  

Bemærk: Du kan kun forvente meget kortfattet respons fra læreren på opgaver, der er afleveret efter den aftalte afleveringsfrist.

Hvornår kan jeg forvente at få respons?

Respons på afleveringer kommer undervejs, mens du arbejder med opgaven, eller hurtigst muligt derefter. Hovedreglen er, at du skal have respons på din aflevering, inden den næste aflevering skal laves. Men opgaver kan også hænge sammen på en måde – og blive løst på en måde - så du får respons på flere afleveringer samtidig.

Der kan være arbejdsperioder for læreren med spidsbelastning, hvor responsfristen bliver udfordret. I disse tilfælde skal læreren informere klassen om situationen. Der kan også være opgavetyper, hvor responsen er givet undervejs i dit arbejde med at løse den, og som du derfor ikke får respons på efter aflevering. Spørg din lærer, hvis du er i tvivl.

Snyd med skriftlige opgaver

Hvad sker der, hvis jeg snyder med en skriftlig opgave?

Hvis en lærer opdager snyd eller plagiat, skal læreren meddele dig, at opgaven ikke kan godkendes. Læreren orienterer din ledelsesrepræsentant og studievejleder om situationen, og evt. tiltag iværksættes.

Hvis du snyder eller plagierer igen (uanset fag), medfører dette sanktioner (se studie- og ordensregler).

Når vi som skole ser alvorligt på snyd, så er det dels fordi du snyder dig selv for læring, og dels fordi det strider mod skolens værdigrundlag, om at man viser respekt for hinanden i alle sammenhænge.

Hvornår deltager du aktivt i undervisningen?

I skolens studieregler står der, at du har pligt til at deltage aktivt i undervisningen. Det betyder, at du skal være engageret og deltage i løsningen af de opgaver og bidrage til den undervisningsdialog, som læreren tilrettelægger. Det betyder også, at du selv skal tage ansvar ved eksempelvis at tage notater som kan understøtte din læring.

Evaluering af undervisningen

Skal eleverne evaluere undervisningen?

Som elev er du aktivt medskabende til undervisningen, både ved at deltage fagligt og ved at komme med input til undervisningens form og indhold. Evalueringen skal ses som en mulighed for en konstruktiv dialog mellem lærer og elever med henblik på få mest mulig læring ud af undervisningen.

Eleverne skal evaluere undervisningen i alle fag mindst en gang om året. En evaluering kan have mange forskellige former, både skriftlig og mundtlig, anonym og med navn, der kan anvendes spørgeskema, åbne spørgsmål og meget andet. Det er læreren der afgør evalueringsformen, men eleverne kan selvfølgelig fremsætte ønsker til formen.

Skal lærerne evaluere eleverne?

Ja, lærerne skal løbende være i dialog med eleverne om deres indsats og læring. Evalueringerne vil både være fremadrettet med henblik på forbedring og i andre tilfælde bedømmelse af en konkret indsats, fx skriftlige opgaver. På HF gives ikke standpunktskarakterer, men faglig evaluering i form af samtaler med lærerne i de forskellige fag.

Regler for brug af IT

Skal jeg selv medbringe computer og holde den opdateret?

En stor del af undervisningen og eksamen på gymnasiet inddrager IT, så vi opfordrer meget til at du medbringer bærbar computer. Det er dit eget ansvar at holde din computer opdateret og ajour med de fagprogrammer som udleveres af skolen - skolens IT-vejledere hjælper gerne med tekniske problemer.

Må jeg bruge mobiltelefon frit i skoletiden?

Nej, mobiltelefoner kan meget ofte distrahere opmærksomheden væk fra undervisningen, så de skal være pakket ned i tasken i alle undervisningstimer (medmindre læreren giver anden besked).

Må jeg benytte computer frit i skoletiden?

Da en stor del af undervisningen på gymnasiet inddrager IT, vil computeren være et aktivt arbejdsredskab.

I timerne må computeren kun bruges til fagligt arbejde. Brug af computeren som ikke er fagligt relateret, forstyrrer læringen hos dig og dine klassekammerater.

I timerne er det læreren som bestemmer, om det er bedst for din læring at computerne er lukket eller åben.

Opbevaring af personoplysninger

Hvilke oplysninger om mig opbevarer gymnasiet?

Skolen opbevarer kun de oplysninger som er nødvendige for at du kan gennemføre din uddannelse, du bestemmer selv om skolen må bruge billeder og videoer med dig selv. Protokol med afsluttende karakterer arkiveres efter endt uddannelse. 

Læs mere behandling af personoplysninger på TG